สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ประชุมสรุปผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสถานศึกษาและรองผู้อำนวยการสถานศึกษา

วันที่ 15 ตุลาคม 2564 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบให้นายวิจิตร นารอง รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานการประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษาและรองผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ในระยะเวลา 1 ปี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน และสรุปผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา และรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี โดยมีนางสรินทรา ประยงค์เพชร ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา บุคลากรในกลุ่ม พร้อมด้วยผู้อำนวยการสถานศึกษาและรองผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้ง เข้าร่วมประชุมสรุปผลการปฏิบัติงานในครั้งนี้
ณ ห้องประชุมเตชะธัมโม