สพป.กรุงเทพมหานคร จัดสัมมนาอิงผู้เชี่ยวชาญ (connoisseurship) โครงการส่งเสริมการทำวิจัยเชิงพื้นที่เพื่อการจัดทำนโยบายการจัดการเรียนรู้วิถีใหม่ รูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Google Meet

วันที่ 15 ตุลาคม 2564 ดร.พิเชฐร์ วันทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดการสัมมนาอิงผู้เชี่ยวชาญ (connoisseurship) โครงการส่งเสริมการทำวิจัยเชิงพื้นที่เพื่อการจัดทำนโยบายการจัดการเรียนรู้วิถีใหม่ รูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Google Meet โดยมี ดร.นภัทร ธัญญวณิชกุล และดร.ยุทธนา สำราญกิจ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ร่วมเป็นผู้เชี่ยวชาญภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในการนี้ มีการนำเสนอนโยบายการจัดการเรียนรู้วิถีใหม่ของ 37 โรงเรียนในสังกัด และนางสาวสุธาทิพย์ เลิศล้ำ ศึกษานิเทศก์ เป็นผู้วิเคราะห์และสรุปผลข้อเสนอเชิงนโยบายจากการสัมมนา