สพป.ระยอง เขต ๒ เข้าร่วมประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการศึกษาการพัฒนาแหล่งน้ำ เพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ในเขตอำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง ครั้งที่ ๑

วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ นายสุเทพ ศรบุญทอง ผอ.สพป.ระยอง เขต ๒ มอบหมาย นายพชรพล จ่าพุลี รอง ผอ.สพป.ระยอง เขต ๒ เข้าร่วมประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการศึกษาการพัฒนาแหล่งน้ำ เพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ในเขตอำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง ครั้งที่ ๑ ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นที่ปรึกษาฯ จัดให้มีการประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อโครงการฯ ผ่านระบบ Zoom Meeting