ผู้อำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 เดินหน้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด สู่การพัฒนาตามนโยบาย

นายมงคล  รุณธาตุ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด เพื่อสำรวจสภาพบริบท และทำความรู้จักโรงเรียนในสังกัด เพื่อนำไปสู่การพัฒนาโรงเรียนตามนโยบายและสอดคล้องสภาพบริบท และยกระดับคุณภาพของโรงเรียนเพิ่มขึ้น เนื่องจาก นายมงคล รุณธาตุ ซึ่งเดิมดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการ สพป.นครพนม เขต 1 ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 และได้เข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ดังนั้นจึงเห็นว่าเป็นความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทำความรู้จักโรงเรียนในสังกัด เพื่อการวางแผนพัฒนาตามนโยบายและสอดคล้องกับสภาพบริบทของโรงเรียน นำสู่การยกระดับคุณภรพเพิ่มขึ้น โดยในสัปดาห์ที่ผ่านมา (11-15 ตุลาคม 2564) นายมงคล รุณธาตุ ผู้อำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 และคณะได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด ที่ตั้งอยู่ในเขตอำเภอต่างๆ ทั้งขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก เช่นโรงเรียนบ้านคลองละวาน โรงเรียนบ้านดอนโพ โรงเรียนบ้านบึงท่ายวน โรงเรียนบ้านในเมือง โรงเรียนวัดแม่เฉย โรงเรียนประชาชนอุทิศ โรงเรียนบ้านวังถ้ำ และโรงเรียนบ้านห้วยฉลอง ซึ่งแต่ละโรงเรียนมีสภาพพื้นที่ และสภาพบริบทที่มีความแตกต่างกัน บางโรงเรียนตั้งอยู่ในพื้นที่ราบ ท่ามกลางชุมชน บางโรงเรียนตั้งอยู่บนพื้นที่ต่างระดับและห่างไกลชุมชน อาคารเรียนตั้งอยู่บนพื้นที่ ที่มีความลดหลั่นตามสภาพพื้นที่ บางโรงเรียนมีแหล่งน้ำ มีพื้นที่เอื้อต่อการปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้น หรือทำการเกษตรเพื่อสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันของนักเรียนได้  โดยส่วนใหญ่พัฒนาภูมิทัศน์ได้ร่มรื่น สะอาด สวยงาม และใช้ประโยชน์ในพื้นที่ของโรงเรียนได้อย่างคุ้มค่า นายมงคล  รุณธาตุ ผู้อำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ได้ร่วมหารือและวางแผนกับผู้บริหารและครู/บุคลากรทางการศึกษาถึงแนวทางในปรับปรุงและพัฒนาทั้งด้านอาคารสถานที่ให้มีความปลอดภัยในการใช้งาน และพื้นที่ของโรงเรียนให้เกิดคุณประโยชน์เพิ่มขึ้น เช่นการวางพื้นฐานในการพัฒนาแหล่งน้ำเป็นโครงการประมงโรงเรียน โดยเฉพาะการมอบนโยบายเพื่อเป็นจุดเน้นของโรงเรียนในสังกัด “หน้าสวย หลังสวน สุขลักษณะ สักสวย กล้วยงาม” ซึ่งตั้งแต่ที่ นายมงคล รุณธาตุ ได้มาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนไปแล้วกว่า 15 โรงเรียน