สพม.เชียงใหม่ ประชุมการนำเสนอผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพบริหารการศึกษาของนักศึกษา

วันที่ 18 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ นางปริศนา วรรณารักษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน ร่วมประชุมการนำเสนอผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพบริหารการศึกษาของนักศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รายวิชา EDA 5801 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพบริหารการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2564 ระหว่างวันที่ 4-18 ตุลาคม 2564 จำนวน 2 ราย ได้แก่ นายเวทพิสิฐ วิสิทธิ์พจมาลย์ และนางฟาริดา เดชะกูล

ภาพ/ข่าว : นางลินจง มากเพ็ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ