การประชุม ผอ.สพท.กลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการที่ 6

วันจันทร์ที่ 18 ตุลาคม  2564  เวลา 09.30 น. นางชุลีกร ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 นางเสาวภาพัชร  ภู่ประภาดิลก รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1  ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มพื้นที่การศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการที่ 6 (กระบี่ ตรัง พังงา ภูเก็ต ระนอง) ครั้งที่ 1/2564  เพื่อจัดทำ MOU ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่และรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่และการเตรียมการประเมินสัมฤทธิ์ผล การปฏิบัติงานในหน้าที่  และวาระอื่่น ๆ โดยมีนายธัชชเวชว์  จันทร์สุขศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 (ตรัง กระบี่) เป็นประธานกรรมการในการประชุม  ณ ห้องประชุมศรีตรัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่