อุตรดิตถ์ เขต 1 จับมือสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาร่วมซ่อมบำรุงอุปกรณ์รับสัญญาณ DLTV ของโรงเรียน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1(สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1) ร่วมกับสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมดำเนินการให้บริการซ่อมบำรุงอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม ของโรงเรียนในโครงการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม(CLTV) สังกัด สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร่วมกันดำเนินงานในการบริการซ่อมบำรุงอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียมของโรงเรียน ภายใต้โครงการ DLTV R Service โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสนับสนุนค่าใช้จ่ายและอุปกรณ์สำหรับการซ่อมบำรุง ได้รับความร่วมมือจากสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาในจังหวัดอุตรดิตถ์ 3 แห่ง แบ่งเขตพื้นที่ในการให้บริการซ่อมบำรุง จำนวน  35 โรงเรียน ดังนี้  วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ ให้บริการซ่อมบำรุงอุปกรณ์โรงเรียนในเขตอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ และอำเภอตรอน มี นายปรีชา ภู่สมบัติขจร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ อำนวยการดำเนินการ วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์ ให้บริการซ่อมบำรุงอุปกรณ์โรงเรียนในเขตอำเภอลับแลและอำเภอทองแสนขัน มี นางสาวหัตถาภรณ์ เสาร์เรือน ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์ อำนวยการดำเนินการ และวิทยาลัยการอาชีพพิชัยให้บริการซ่อมบำรุงอุปกรณ์โรงเรียนในเขตอำเภอพิชัย มี นายวรวัฒน์ เหล็กสิงห์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพิชัย อำนวยการดำเนินการ โดยเริ่มตั้งแต่การสำรวจอุปกรณ์ที่ต้อง ซ่อมแซม บำรุง ของสถานศึกษา ตั้งแต่เดือนมิถุนายนที่ผ่านมา และเป้าหมายดำเนินการซ่อมบำรุงให้แล้วเสร็จก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 ซึ่ง นายมงคล รุณธาตุ ผู้อำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 และ นายปกิจพจน์ กมลวรเดช รองผู้อำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยม ขอบคุณและเป็นกำลังใจให้คณะทำงานฯ ทุกคณะอย่างต่อเนื่อง โดยมี นางวัชรา  คำภู่ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ เป็นผู้ประสานงานหลัก และอำนวยการดำเนินการร่วมกับคณะศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบด้าน ICT ทั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์จาก นายวิเชียร  กลัมภัก อาจารย์จากวิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ ซึ่งเกษียณอายุราชการเมื่อวันที่ 30 กันยายนที่ผ่านมา แต่เป็นจิตอาสาเป็นหัวหน้าคณะทำงานดำเนินการตามโครงการจนแล้วเสร็จ สมควรได้รับการยกย่องและเชิดชูเกียรติอย่างยิ่ง