สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ร่วมรับนโยบายจาก เลขาธิการ กพฐ.การประชุมทางไกลผู้อำนวยการ สพท.ทั่วประเทศ

19 ตุลาคม 2564   นายมงคล รุณธาตุ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ประกอบด้วย รองผู้อำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ทั้ง 3 ท่าน ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่มและบุคลากรผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมทางไกล Video conference ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ โดย ท่านอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวว่า  เนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่เราต้องเผชิญมาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 2 ปีแล้ว และขณะนี้กระทรวงศึกษาธิการกำหนดเปิดภาคเรียนในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ในรูปแบบการจัดการเรียนการสอน On-Site ซึ่งต้องสร้างความเข้าใจ ถึงแนวทางและวิธีการปฏิบัติ และการดำเนินการให้ทุกส่วนที่เกี่ยวข้องได้ทราบ จึงจัดประชุม Video conference เพื่อสื่อสารให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ผู้บริหารสถานศึกษษ ครูและบุคลากรทางการศึกษา เกิดความเข้าใจและมีแนวทางในการปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยหลังจากการประชุม Video conference นายมงคล รุณธาตุ ผู้อำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ได้ประชุมเพื่อชี้แจง ทำความเข้าใจ วางแนวทาง และมอบหมายบุคลากรรับผิดชอบดำเนินการ เพื่อนำนโยบายจากเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่การปฏิบัติในทันที