โรงเรียนเลยพิทยาคม สพม.19 ประกาศยกย่องนักเรียนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2561 มีนักเรียนดีเด่นเพิ่มมากขึ้นกว่าทุกปีเท่าตัว (มีคลิป)

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2562 โรงเรียนเลยพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.19) เขต 19 (เลย-หนองบัวลำภู) จัดพิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่น 3 ประเภท คือ ประเภทมีผลการเรียนดีเด่น ประเภทความประพฤติดีเด่น และประเภทผู้บำเพ็ญประโยชน์ดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีนายโสภณ สุวรรณรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย  เป็นประธาน ณ หอประชุมอาคาร 25 ปี โรงเรียนเลยพิทยาคม อ.เมืองเลย จ.เลย

 

นายธวัช มูลเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคม สพม.19 เปิดเผยว่า พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่นเป็นผลจากการดำเนินกิจกรรม ตามโครงการส่งเสริมให้นักเรียนมีศักยภาพในการรู้จักตนเอง  พึ่งตนเองได้  ปรับตนได้เหมาะสม  อยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข  ซึ่งงานแนะแนว  ฝ่ายบริหารงานวิชาการของโรงเรียน  ได้ดำเนินการต่อเนื่องมาเป็นประจำทุกปี  โดยได้รับความร่วมมือจากครูที่ปรึกษา  ครูผู้สอนทุกระดับชั้น  และงานทะเบียนวัดผลประเมินผล  ในการร่วมกันพิจารณาคัดเลือกนักเรียนดีเด่นประเภทต่างๆ ตามเกณฑ์การคัดเลือกนักเรียนดีเด่นของโรงเรียนเลยพิทยาคม  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้นักเรียนที่เป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียนและเยาวชนทั่วไป อันจะส่งเสริมให้เกิดการเรียนแบบที่ดี และช่วยลดปัญหาของนักเรียนในด้านพฤติกรรมการเรียนที่ไม่เหมาะสม

“ในการคัดเลือกนักเรียนดีเด่น ได้จัดแบ่งความดีเด่นออกเป็น ๓ ประเภท คือ ประเภทผลการเรียนดีเด่น แยกออกเป็น 2 ระดับ คือ ระดับผลการเรียนดีเยี่ยม ได้แก่ นักเรียนที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 3.75 ถึง 4.00  จำนวน 391 คน  และนักเรียนที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 3.50  ถึง 3.75  จำนวน 503 คน รวม 894 คน ประเภทความประพฤติดีเด่น  คือ นักเรียนที่มีพฤติกรรมอันพึงประสงค์ของสังคมทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน  มีความสุภาพ  นอบน้อม ห้องเรียนละ 1 คน  จำนวน 77 คน ประเภทผู้บำเพ็ญประโยชน์ดีเด่น  คือ นักเรียนที่มีจิตสาธารณะบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมดีเด่น  เป็นที่ยอมรับของสังคม  ห้องเรียนละ 1 คน จำนวน 77 คน รวมนักเรียนดีเด่นในปีการศึกษา 2561 จำนวนทั้งสิ้น 1,048 คน ซึ่งมีจำนวนมากขึ้นเป็นเท่าตัว มากกว่าทุกปี” ผอ.ร.ร.เลยพิทยาคม กล่าว