เลขาธิการ กพฐ. พร้อมผู้บริหารสำนัก ร่วมประชุมผู้บริหารระดับสูง สพฐ. ครั้งที่ 39/2564

วันที่ 20 ตุลาคม 2564 นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารระดับสูง สพฐ. ครั้งที่ 39/2564 ผ่านระบบห้องประชุมออนไลน์ ZOOM Meeting โดยมีรองเลขาธิการ กพฐ. และผู้อำนวยการสำนักของ สพฐ. เข้าร่วมการประชุม เพื่อหารือข้อราชการและติดตามความคืบหน้าของโครงการต่างๆ ที่ สพฐ. กำลังดำเนินการอยู่ในขณะนี้

โดยในที่ประชุมวันนี้ได้พูดคุยถึงเรื่องการบริหารจัดการสถานศึกษา กรณีข้าราชการครูและผู้บริหารสถานศึกษาเกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2564 การวางแผนการสอบคัดเลือกและการสอบแข่งขันข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นและการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้ง ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.ส่วนกลาง) การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รอง ผอ.สพท. การประเมินสถานะของหน่วยงานสู่ระบบราชการ 4.0 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 การดำเนินกิจกรรม Active Learning (AL) และการบริหารจัดการระบบการเรียนการสอนออนไลน์ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)