ศธ. – สธ. ลงนามความร่วมมือโครงการ “สบช.สัญจร” ช่วยผู้ด้อยโอกาสเข้าถึงการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

วันที่ 20 ตุลาคม 2564 นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีและลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาการศึกษาและพัฒนาสุขภาพของผู้เรียนทุกช่วงวัย ผ่านโครงการสถาบันพระบรมราชชนก “สบช.สัญจร” โดยมี นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายสุทิน แก้วพนา รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.นพ.วิชัย เทียนถาวร อธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก ลงนามเป็นสักขีพยาน ณ กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี

นายอนุทิน ชาญวีรกูล กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงศึกษาธิการได้บูรณาการความร่วมมือพัฒนาการศึกษา และพัฒนาสุขภาพของผู้เรียนทุกช่วงวัย ผ่านโครงการสถาบันพระบรมราชชนก สัญจร “สบช.สัญจร” เพื่อให้ผู้เรียนพัฒนาองค์ความรู้และการรับรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy) เช่น โครงการความร่วมมือกับโรงเรียนในพื้นที่, โครงการ สบช.ช้างเผือก สำหรับเด็กที่มีผลเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์, โครงการความร่วมมือกับองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชนและมูลนิธิต่าง ๆ รวม 8 โครงการ เป็นการสร้างโอกาสให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในท้องถิ่นห่างไกลทุรกันดาร รวมถึงผู้ด้อยโอกาสได้เข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ในสถาบันการศึกษาสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข 39 แห่งทั่วประเทศ เช่น คณะพยาบาลศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ เป็นต้น โดยจะคัดสรรนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับระบบคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) และสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับผู้เรียน สำหรับปีการศึกษา 2565 สถาบันพระบรมราชชนกมีโควต้ารับนักศึกษาเข้าเรียนในหลักสูตรต่าง ๆ รวม 7,000 คน

ด้านนางสาวตรีนุช เทียนทอง กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการ จะสนับสนุนให้นักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ในท้องถิ่นห่างไกลทุรกันดาร รวมถึงผู้ด้อยโอกาสที่ศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากทั่วประเทศได้เข้าศึกษาต่อ โดยคัดเลือกนักเรียนที่มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพด้านสุขภาพ หรือมีความสามารถพิเศษด้านศิลปะ วัฒนธรรม และมีความสนใจศึกษาต่อเข้าร่วมโครงการ รวมถึงพิจารณาสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับผู้เรียนด้วย

ทั้งนี้ วันที่ 29 ตุลาคม 2564 จะทำการสัญจรไปยังเขตสุขภาพที่ 9 เพื่อส่งมอบให้โอกาสแก่นักเรียนใน 4 จังหวัด ได้แก่ ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ และวันที่ 23 -24 พฤศจิกายน 2564 ไปยังเขตสุขภาพที่ 6 จังหวัดระยอง จันทบุรี ตราด สระแก้ว ชลบุรี สมุทรปราการ และฉะเชิงเทรา ต่อไป