สพป.เลย เขต ๒ ติดตามโรงเรียนนำร่องโครงการห้องเรียนคุณภาพสู่โรงเรียนคุณภาพ

วันอังคารที่  ๒๒  มกราคม  ๒๕๖๒  เวลา  ๐๙.๐๐ น. ณ โรงเรียนชุมชนหนองหิน   อำเภอหนองหิน  นายพลชัย  ชุมปัญญา   ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒  และศึกษานิเทศก์ทุกคน ได้ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโรงเรียนนำร่องโครงการห้องเรียนคุณภาพสู่โรงเรียนคุณภาพ ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ ได้พิจารณาให้มีโรงเรียนนำร่องโครงการห้องเรียนคุณภาพสู่โรงเรียนคุณภาพ อำเภอละ ๑ โรงเรียน  โดยมีกระบวนการถอดบทเรียนเพื่อจะมาค้นหาผลการปฏิบัติงานที่ดีเกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนาห้องเรียนคุณภาพสู่โรงเรียนคุณภาพตามองค์ประกอบและตัวชี้วัดที่กำหนด  ศึกษาในเรื่องเอกลักษณ์ของโรงเรียน  ศึกษาการบริหารจัดการของโรงเรียนว่าดำเนินการอย่างไร ในการนำไปสู่ห้องเรียนคุณภาพสู่โรงเรียนคุณภาพ  การจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  การสร้างงานวิจัย  การออกแบบชั้นเรียน  การจัดมุมสื่อในชั้นเรียน  มีการบรรยาย ซักถามตามตัวชี้วัด ให้ข้อเสนอแนะ  เยี่ยมห้องเรียนทุกระดับทุกห้อง   โดยผู้อำนวยการสำนักงานเขตฯ ได้เน้นย้ำว่าหัวใจสำคัญที่จะดำเนินงานห้องเรียนคุณภาพสู่โรงเรียนคุณได้ประสบผลสำเร็จในเบื้องต้นนั่นก็คือ กิจกรรม ๕ ส. โดยมีผู้บริหารโรงเรียน  ครูผู้เกี่ยวข้อง  เข้าร่วมให้ข้อมูลตามองค์ประกอบตัวชี้วัดที่กำหนด