สพม.เชียงใหม่ ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ รอง ผอ.สถานศึกษา ครั้งที่ 2 (รอบ 12 เดือน)

วันที่ 20 ตุลาคม 2564 ดร.สุทธิดล พุทธรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ ประธานกรรมการ พร้อมด้วย ดร.มานิตย์ ศรีพิทักษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารการศึกษา กรรมการ และนายเจียมพดล ไชยยาลักษณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ เข้าประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษาตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 2 (รอบ 12 เดือน) จำนวน 8 คน ได้แก่ 1. นางสาวพัชระ อ่องสิทธิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม 2. นายประภาส กาวารี รองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม 3. นางอรุณี เมืองมา รองผู้อำนวยการโรงเรียนสะเมิงพิทยาคม 4. นายสุรพล ยะคำป้อ รองผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ 5. นางธนภร จิตธำรงสุนทร รองผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ 6. นายธนพล ยอดเกิด รองผู้อำนวยการโรงเรียนพร้าววิทยาคม 7. นางสาวกาญจนา โปธา รองผู้อำนวยการโรงเรียนพร้าววิทยาคม 8. นายธนพล กลิ่นเมือง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสันกำแพง ซึ่งคณะกรรมการได้ดำเนินการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ณ หอประชุมภัทรมหาราชา โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยผู้เข้ารับการประเมินได้นำเสนอผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามองค์ประกอบและตัวชี้วัด ซึ่งครอบคลุมการปฏิบัติงานตามลักษณะงานของผู้บริหารสถานศึกษา ตามกรอบภารกิจของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โอกาสนี้ ดร.ธาราทิพย์ วงษ์บรรณะ ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ พร้อมด้วย ฝ่ายบริหาร คณะครู ร่วมให้กำลังใจ