สพป.ลำพูน เขต 2 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสพป.ลำพูน เขต 2 ครั้งที่ 6/2563 ผ่านระบบVideo Conference (google meet)

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30น. นายชาญชิต  ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานดำเนินการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสพป.ลำพูน เขต 2 ครั้งที่ 5/2563 ผ่านระบบVideo Conference (google meet) เพื่อแจ้งแนวนโยบายการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ,ชี้แจงข้อราชการงานด้านวิชาการ งานด้านบริหารบุคคล งานด้านการบริหารงานการเงินและงานด้านการบริหารงานทั่วไปให้ทุกโรงเรียนได้รับทราบและดำเนินการตามห้วงเวลาที่กำหนด ณ ห้องประชุม 3 สพป.ลำพูน เขต 2