สพม.เชียงใหม่ ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ รอง ผอ.สถานศึกษา ครั้งที่ 2 (รอบ 12 เดือน)

วันที่ 25 ตุลาคม 2564 ดร.สุทธิดล พุทธรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ ประธานกรรมการ พร้อมด้วย นายนิคม สินธุพงษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารการศึกษา กรรมการ และนายสุพล ประสานศรี ผู้อำนวยการการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ กรรมการและเลขานุการ เข้าประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษาตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 2 (รอบ 12 เดือน) จำนวน 7 คน ได้แก่ 1. นางสาวขวัญชนก อุ่นสกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่แตง 2. นางสาวกิติยารัศมิ์ สรรพจารย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงดาววิทยาคม 3. นายธนพล ดอนชวนชม รองผู้อำนวยการโรงเรียนไชยปราการ 4. นางสาวเพราพิลาศ น้อยหลู่ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม 5. นางสาวภูษณิศา งามเมืองแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม 6. นางวดีลดา เขียวพรม รองผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม 7. นางฤทัยปรียา เมฆอรุณ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม ซึ่งคณะกรรมการได้ดำเนินการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ณ หอประชุมภัทรมหาราชา โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยผู้เข้ารับการประเมินได้นำเสนอผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามองค์ประกอบและตัวชี้วัด ซึ่งครอบคลุมการปฏิบัติงานตามลักษณะงานของผู้บริหารสถานศึกษา ตามกรอบภารกิจของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โอกาสนี้ ดร.ธาราทิพย์ วงษ์บรรณะ ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ นายประพันธ์ บุญวรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม ร่วมให้กำลังใจ
ภาพ : ขอขอบคุณประชาสัมพันธ์โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ