ร.ร.ศรีสองรักษ์วิทยา สพม.19 ขัดเกลาทางด้านจิตใจ ปลูกฝังศีลธรรมคุณธรรมของนักเรียน

โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา อ.ด่านซ้าย จ.เลย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 19 (เลย-หนองบัวลำภู) ร่วมกับเครือข่ายเพื่อนฯ คุณธรรม และกระทรวงวัฒนธรรม จัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนต้นกล้าคุณธรรม กล้าแผ่นดินด้วยพลัง บวร. ประจำปี 2562

ดร.จิตติศักดิ์ นามวงษา ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา สพม.19 เปิดเผยว่า โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา ได้ตระหนักเห็นถึงความสำคัญของการขัดเกลาทางด้านจิตใจของเยาวชน เพื่อปลูกฝังและส่งเสริม ศีลธรรมคุณธรรมของนักเรียน จึงร่วมกับเครือข่ายเพื่อนฯ คุณธรรม และกระทรวงวัฒนธรรม จัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนต้นกล้าคุณธรรม กล้าแผ่นดินด้วยพลัง บวร. ประจำปี  2562  ระหว่างวันที่ 21-22 มกราคม  2562  โดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 คณะครูที่ปรึกษา  และครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เข้าร่วมโครงการกว่า  150  คน  โดยวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และมีความเข้าใจด้านคุณธรรมตามหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนาเพิ่มขึ้น เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกการนั่งสมาธิพัฒนาจิตใจให้สูงขึ้นและมีจิตที่สงบเย็น  เพื่อให้นักเรียนเกิดกระบวนการภาวะผู้นำ-ผู้ตามด้านคุณธรรมจริยธรรม และเพื่อให้นักเรียนเกิดทัศนคติที่ดี มีความคิดสนร้างสรรค์และทำตนเป็นประโยชน์ต่อสังคม