สพฐ. ประชุมคณะทำงานด้านการลดความเหลื่อมล้ำและเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ

วันที่ 26 ตุลาคม 2564 ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานการประชุมคณะทำงานด้านการลดความเหลื่อมล้ำและเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โดยมี ผู้บริหารระดับสูงของ สพฐ. เข้าร่วม ณ ห้องประชุม สพฐ. 1 อาคาร สพฐ. 4 ชั้น 2 กระทรวงศึกษาธิการ

สำหรับการประชุมจัดขึ้นเพื่อหารือข้อราชการและติดตามความคืบหน้าของการดำเนินงานด้านการลดความเหลื่อมล้ำและเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ ของ สพฐ. โดยมี เรื่องสำคัญที่ต้องพิจารณา อาทิ การสำรวจและติดตามเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคัน เพื่อนำเข้าสู่ระบบการศึกษา โดยเฉพาะการศึกษาภาคบังคับ การปักหมุดบ้านเด็กพิการทั่วประเทศ การดำเนินงานโครงการ CONNEXT ED การส่งเสริมการศึกษา เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้บรรลุเป้าหมาย Sustainable Development Goals (SDGs) และการระดมทุนเพื่อการศึกษา (CONNEXT ED Crowdfunding)