การฝึกอบรมวิทยากรลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน

นายฉลาด สาโยธา ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ในฐานะหัวหน้าสำนักงานลูกเสือจังหวัดบุรีรัมย์ ได้กล่าวรายงานในพิธีเปิดการฝึกอบรมวิทยากรลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ระดับสถานศึกษา รุ่นที่ ๓ เพื่อส่งเสริมให้ลูกเสือและบุคลากรทางการลูกเสือน้อมนำโครงการจิตอาสาพระราชทาน มาเสริมสร้างจิตสำนึกความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง บำเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ นายฉลาด สาโยธา ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ในฐานะหัวหน้าสำนักงานลูกเสือจังหวัดบุรีรัมย์ ได้กล่าวรายงานในพิธีเปิดการฝึกอบรมวิทยากรลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ระดับสถานศึกษา รุ่นที่ ๓  ประจำปี ๒๕๖๔ เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ ให้มีความรู้ ความเข้าใจหลักการและวิธีการของโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน สามารถฝึกอบรมลูกเสือและตั้งหน่วยลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษาได้ ส่งเสริมให้ลูกเสือน้อมนำหลักการและวิธีการของโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทานไปจัดกิจกรรมจิตอาสาในสถานศึกษาและชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เสริมสร้างจิตสำนึกความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง บำเพ็ญประโยชน์  ต่อชุมชนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยมี นายประสิทธิ์ พิเศษ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมเป็นเกียรติในครั้งนี้ด้วย ประธานในพิธี นายธัชกร หัตถาธยากูล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดบุรีรัมย์ (บุญญานุสาสน์) ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

การฝึกอบรมวิทยากรลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ระดับสถานศึกษา ประจำปี ๒๕๖๔ ได้แบ่งการจัดอบรมออกเป็น ๓ รุ่น ซึ่งในวันนี้เป็นการอบรมรุ่นที่ ๓ มีหน่วยงานทางการศึกษาส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม ดังนี้ สังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ จำนวน ๑๑ แห่ง สังกัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๒ แห่ง สังกัด กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน ๕ แห่ง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา จำนวน ๓ แห่ง และสังกัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จำนวน ๑ แห่ง กำหนดเป็นสถานศึกษาละ ๒ คน ประกอบด้วยผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียนและผู้กำกับลูกเสือ จำนวนทั้งสิ้น ๔๒ คน วิทยากรผู้ให้ความรู้ บุคลากรทางการลูกเสือที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรวิทยากรแกนนำลูกเสือจิตอาสาพระราชทานจังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน ๒๐ คน