นักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี เข้ารอบสุดท้ายจากการแข่งขันนวัตกรรมนานาชาติฯ

การแข่งขันนวัตกรรมนานาชาติ ในงาน Yong Inventors Challenge 2018 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย วันที่ 22 กันยายน พ.ศ.2561 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ผ่านเข้ารอบสุดท้ายจำนวน 8 ทีม
…ชื่อโครงงาน: การศึกษาคุณสมบัติฟิล์มกรองเเสงสีฟ้าจากพลาสติกชีวภาพ
The study in property of anti blue light filter film from bioplastic
สมาชิก : 1.นางสาวรัชนีวรรณ เหลือประสงค์ 2.นางสาวสิริวิภา ศิริรัตน์ ครูที่ปรึกษา: นางสาวฐิตารีย์ ทองเทียนชัย เเละ นางสาวปิยะนุช เขียวอร่าม
…ชื่อโครงงาน (ไทย) ศึกษาการเปลี่ยนสีของเลือดด้วยอินดิเคเตอร์จากกะหล่ำปลีม่วง ชื่อโครงงาน ( Eng) Blood color change using red cabbage as an indicator สมาชิก 1.นายนันทพงศ์ กิมไพ 2.นางสาวจิรกานต์ ทับทิม .นางสาวชญาภา พริ้มพลาย ครูที่ปรึกษา ครูอาริษา ศรีดวงใจ
…ชื่อโครงงาน : การศึกษาประสิทธิภาพหมวกกันน็อกจากเส้นใยมะพร้าวและเปลือกไข่ไก่ที่ผสมไททาเนียมไดออกไซด์ Efficacy of helmet from coconut fibers and egg shell mixed with Titanium dioxide สมาชิก 1.นางสาวรติมา พุฒิมงคลเจริญ 2.นางสาวอาภาวรรณ หม้อนนทา ครูที่ปรึกษา 1.อ.จิรพร กิติยายาม 2.อ.ปิยะนุช เขียวอร่าม
…ชื่อโครงงาน การเตรียมไฮดรอกซีอะปาไทต์จากลิ้นทะเลเพื่อใช้เป็นวัสดุทดแทนกระดูก ชื่อโครงงาน Preparation Hydroxyapatite from Cuttlebone to use for Bone Substitute Material : สมาชิก 1.นายวุฒิชัย เจียวตระกูล 2.นายฌานวัฒน์ กิตติวุฒิไกร 3.นายสรวิชญ์ สอนกระต่าย : ครูที่ปรึกษา ครูสุชญา ศรีอุดม ครูณัฐพล กลิ่นพุฒ
…ชื่อโครงงาน ระบบประมวลผลและควบคุมราวตากผ้าอัตโนมัติด้วย Internet of Things ชื่อโครงงาน Smart Automate Clothesline : สมาชิก 1.นางสาวสรชา แย้มนวล 2.นางสาวภัคจิรา กาญจนวิชานนท์ 3.นางสาววรัญญา เฉยราษฎร์ : ครูที่ปรึกษา ครูศิวะรักษ์ จิตอุทัศน์
…ชื่อโครงงาน (ไทย) : การประมวลผลปริมาณเนื้อข้าวโพดหวานด้วยวิธีการ Image Processing : ชื่อโครงงาน ( Eng): The Image Processing for computing the Amount of Sweet Corn: สมาชิก 1.นางสาวชนิกานต์ พรหมเเพทย์ 2.นางสาวณีรนุช สุดเจริญ 3.นางสาวพรชนัญญ์ มั่งมีธนพิบูลย์ : ครูที่ปรึกษา: ครูศักดิ์นรินทร์ จันทร์นาค
…ชื่อโครงงาน การประยุกต์ใช้สารเทอร์โมโครมิกเพื่อประดิษฐ์เคสโทรศัพท์ที่สามารถบ่งบอกระดับอุณหภูมิ : ชื่อโครงงาน Color changeable mobile phone case for indicating temperature: สมาชิก 1.นางสาวศิริลักษณ์ สกุลเจริญชัยยะ 2.นางสาวสาลินี เพ็งเหล็ง : ครูที่ปรึกษา ครูมนัส สิทธิโชคธรรม
ครูภัชรพงศ์ พระไว
…ชื่อโครงงาน (ไทย) : สเปรย์ตรวจสอบลายนิ้วมือแฝงเรืองแสงด้วยสารสกัดแคโรทีน : ชื่อโครงงาน (Eng) : Fluorescence fingerprint detection spray : สมาชิก 1.นางสาวชนิสรา กลิ่นเถื่อน 2.นางสาวปิยจารีย์ ตู้ประดับ 3.นายกรภฤศ จีรภาพงศ์ : ครูที่ปรึกษา นางสาวอาริษา ศรีดวงใจ