สพม.34 รับชมพุธเช้า ข่าวสพฐ.ครั้งที่ 4/2562

วันที่ 23 มกราคม 2562 เวลา 08.00 น. นายเฉิดพันธ์ุ ไชยเพ็ญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรทางการศึกษา ติดตามรับชมรายการ พุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 4/2562 โดย ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานประชุมผ่านระบบ VDO Conference เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รับทราบแนวทางการดำเนินงานการจัดการศึกษาในการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ ส่งตรงถึงครู รู้ถึงนักเรียนและประชาชน อย่างทั่วถึงทุกภาคทุกพื้นที่ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 โดยมีประเด็นดังนี้
“ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” ที่ นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้กล่าวไว้
1. วันครูแห่งชาติ การพัฒนาตนเองให้เข้ากับยุคสมัยและบริบทของสังคมโลก
2. ครูไอซ์ ดำเกิง มุ่งธัญญา ผู้พิการทางสายตาทั้ง 2 ข้างครูสอนวิชาภาษาอังกฤษที่โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร
“เลขาธิการ กพฐ. พบเพื่อนครู” โดยนายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1. วันที่ 17 มกราคม 2562 ร่วมแถลงผลการดำเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ ในรอบ 4 ปี (2558-2561) ในงานวันครู ครั้งที่ 63
2. วันที่ 19 มกราคม 2562 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบรรพตวิทยา ต.ปอ อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย
3. วันที่ 20 มกราคม 2562 เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานเปิดอาคารเรียน “ผดุงอนุสรณ์” โรงเรียนปาง
หัดสหศาสตร์ ต.ปอ อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย
4. วันที่ 20 มกราคม 2562 ส่งมอบบ้านน้ำใจ สพป.เชียงราย เขต4”หลังที่ 4 ให้เด็กหญิงสิริรัตน์ แซ่หว้า นักเรียนชั้น ป.3 โรงเรียนสมถวิลจินตมัยบ้านห้วยแล้ง”
ข้อราชการจาก สพฐ.
1. โครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา
2. ชี้แจงแนวทางการประเมินเพื่อรับตราพระราชทาน โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย.
3. ภาพยนตร์สั้น เรื่อง “IT I Can” โรงเรียนพระราชประสงค์บ้านทรายขาว / สพป.ปัตตานี เขต 3
ต่อจากนั้น เวลา 09.00 น. นายเฉิดพันธ์ุ ไชยเพ็ญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เป็นประธานการประชุมทีมบริหารองค์กร ครั้งที่ 4/2562 สรุปประเด็นพุธเช้า ข่าวสพฐ.และหารือข้อราชการ ทั้งนี้ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ผู้อำนวยการกลุ่ม/ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน ได้รายงานผลการปฏิบัติงานตามภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบที่ผ่านมาให้ที่ประชุมได้รับทราบ