สพม.เชียงใหม่ ประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา

วันที่ 27 ตุลาคม 2564 เวลา 09.15 น. ดร.สุทธิดล พุทธรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ณ ห้องสวรรคโลก โรงแรมคุ้มภูคำ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อมอบนโยบายและชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมี นายแพทย์ ธนชล วงศ์หิรัญเดชา แพทย์เวชศาสตร์ป้องกันด้านระบาดวิทยา จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ และนายคงกะพันธ์ เวฬุสาโรจน์ รองศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมชี้แจงแนวทางการเตรียมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 และการดำเนินงานในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องต่อจากนั้น นางจีรฉัตร ศิริ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน ได้ชี้แจงกรอบแนวทางการขับเคลื่อนภารกิจ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปีงบประมาณ 2564 และนางสาวณัฏฐารัตน์ ขันชัยทิศ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลและคณะ ได้ชี้แจงการจัดทำ PA ระหว่างผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและผู้อำนวยการโรงเรียน และแนวทางการจัดทำ PA ระหว่างผู้อำนวยการโรงเรียน และครูผู้สอน