สพป.ชัยนาท ร่วมรับชมรายการ พุธเช้า ข่าวโรงเรียน/ข่าว สพฐ. ครั้งที่ ๓๙/๒๕๖๔ ผ่านระบบทางไกล VDO Conference

วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๗.๓๐ น. นายประทาน หาดยาว ผอ.สพป.ชัยนาท พร้อมด้วยคณะรอง ผอ.สพป.ชัยนาท ผอ.กลุ่ม/หน่วย และบุคลากร สพป.ชัยนาท ร่วมรับชมรายการ พุธเช้า ข่าวโรงเรียน/ข่าว สพฐ. ครั้งที่ ๓๙/๒๕๖๔ ผ่านระบบทางไกล VDO Conference ผ่านระบบ ZOOM ณ ห้องประชุมชมเจ้าพระยา สพป.ชัยนาท โดยมี นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธาน เพื่อทราบการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนเป็นลำดับ ๓ ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นที่ ๑. ประเมินใน ๔๔ ข้อ ขั้นที่ ๒. ถ้าพื้นที่จังหวัดเป็นสีแดงเข้ม ผู้ปกครอง นักเรียนอายุ ๑๒ ปีขึ้นไป ข้าราชการครู บุคลากรทางศึกษา และเจ้าหน้าที่ต้องได้รับวัคซีน ๘๕% ขึ้นไป ขั้นที่ ๓. การเปิดภาคเรียนแบบ Onsite ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ปกครองนักเรียน และกรรมการสถานศึกษาเห็นชอบด้วยหรือไม่ เมื่อโรงเรียนเปิดแบบ Onsite ต้องเสนอไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่สังกัด ส่วนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีหน้าที่ตรวจสอบประเมินโรงเรียนว่าได้ปฏิบัติตาม ๓ ขั้นตอนแล้วหรือไม่ เมื่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้ตรวจสอบแล้วให้ส่งข้อมูลเอกสาร หลักฐานทั้งหมดไปยังคณะกรรมการควบคุมโรคจังหวัด เพื่อขออนุญาตเปิดเรียนแบบ Onsite ได้ต่อไป