สพฐ. – สถาบันพระปกเกล้า ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาล สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา สพฐ. (โรงเรียนสุจริต)

วันที่ 28 ตุลาคม 2564 นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาล สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา สพฐ. (โรงเรียนสุจริต) กับ ศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.) และนายภูธร จันทะหงษ์ ปุณยจรัสธำรง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา เข้าร่วม ผ่านระบบ ZOOM ณ ห้องปฏิบัติการ OBEC Channel อาคาร สพฐ. 1 ชั้น 1 กระทรวงศึกษาธิการ

นายอัมพร พินะสา (เลขาธิการ กพฐ.) กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ร่วมกับ สถาบันพระปกเกล้า จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาล สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา สพฐ. (โรงเรียนสุจริต) โดยนำจุดเด่นของทั้งสองหน่วยงาน มาพัฒนาหลักสูตรการศึกษาตามที่ทั้งสองฝ่ายเห็นชอบร่วมกัน เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการบูรณาการทรัพยากร และการจัดกิจกรรมร่วมกัน ให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม อีกทั้ง สนับสนุนการใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพด้านการศึกษาของประเทศร่วมกัน และเพื่อให้เกิดความร่วมมือในการบูรณาการด้านการพัฒนาขีดความสามารถทางวิชาการและบุคลากรสนับสนุนการพัฒนาและการสร้างเครือข่ายทางวิชาการที่เข้มแข็ง เพื่อพัฒนาประเทศต่อไป

ทั้งนี้ ความร่วมมือระหว่างสองหน่วยงาน ตามข้อตกลงดังกล่าว ประกอบด้วย ความร่วมมือด้านวิชาการ ความร่วมมือด้านทรัพยากร และความร่วมมือด้านการจัดกิจกรรมเพื่อสังคม ซึ่งความร่วมมือตามบันทึกข้อตกลงนี้ มีระยะเวลาในการดำเนินการ เป็นเวลา 5 ปี โดยมุ่งเน้นการพัฒนากลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ นักวิชาการศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์และวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล ตลอดจนเป็นผู้รอบรู้เรื่องหลักการบริหารและการจัดการ มีการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ได้รับการเสริมสร้างเจตคติ ค่านิยม ความคิด วิถีชีวิตประชาธิปไตย และพฤติกรรมที่สะท้อนคุณธรรมและจริยธรรม โดยหลักธรรมาภิบาลมาใช้บริหารงาน เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศอย่างสูงสุดต่อไป