ผู้บริหารสถานศึกษา และคณะบุคลากร สพป.กระบี่ รับฟังการบรรยาย “2016 ร่วมประหยัดพลังงาน และส่งเสริมพลังงานสะอาด”

///เมื่อวันที่  22  มกราคม  2562 ที่ห้องประชุมเหลืองกระบี่ สำนักงานเขตพื้นทีการศึกษาประถมศึกษากระบี่  ผู้บริหารสถานศึกษา พร้อมด้วยบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ กลุ่มละ 2 คน จำนวนกว่า 150 คน  ร่วมรับฟังการบรรยาย  “2016 ปฏิบัติง่ายๆลดใช้พลังงาน (ทางเลือกใหม่การใช้พลังงานสะอาด)” โดยนายอทิศนันท์ ไทยเจริญ ผู้จัดดการวิทยากร เขตภาคใต้   กลุ่มร่วมอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม   เพื่อประชาสัมพันธ์การใช้พลังงานอย่างไรให้ถูกวิธีและถูกต้อง        ซึ่งเป็นการช่วยลดสภาวะโลกร้อนในปัจจุบันและอนาคต

ข่าว/ภาพ…พัชรี  ชอบงาม