กิจกรรมออกกำลังกาย “ลดพุง ลดโรค” สพม.พงภกรน

+++++วันที่ 28 ตุลาคม 2564  นายจรูญ  อมฤตโกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนพิชัยรัตนาคาร รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง นำข้าราชการและลูกจ้าง     ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง  ออกกำลังกายเต้นแอร์โรบิก โดยมีครูสอนนำเต้น   เพื่อส่งเสริมการดูแลรักษาสุขภาพทั้งร่างกาย สุขภาพจิตใจ ของบุคลากรให้แข็งแรง พร้อมปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยกิจกรรมจะมีทุกวันพฤหัสบดี เวลา 16.00 – 17.00 น ณ บริเวณด้านหน้าอาคารสำนักงาน