สพป.ตรัง เขต 1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ให้สอดคล้องเชื่อมโยงสัมพันธ์เชิงเหตุและผลในรูปแบบ XYZ

วันที่ 28–29 ตุลาคม 2564 นางชุลีกร  ทองด้วง ผอ.สพป.ตรัง เขต 1 เป็นประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ให้สอดคล้องเชื่อมโยงสัมพันธ์เชิงเหตุและผลในรูปแบบ XYZ  โดยมีรอง ผอ.สพป.ตรัง เขต 1 ประธานกลุ่มโรงเรียน/ผอ.กลุ่ม/ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน/ศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยมีนายประกอบ  ทองดำ ข้าราชการบำนาญ อดีต ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน สพป.พัทลุง เขต 1 เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ณ ห้องประชุมพระเทพวิมลเมธี สพป.ตรัง เขต 1 พร้อมทั้งถ่ายทอดสดให้ความรู้แก่ผู้บริหาร/ข้าราชการครูในสังกัด และผู้สนใจผ่านช่องทาง Youtube Channel