++แม่ฮ่องสอน เขต 1 ร่วมรับฟังรายการพุธเช้า..ข่าวสพฐ. 4/2562++

<< วันนี้  เวลา 07.30 น.  นายสุภาพ  กาวิ   รองผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน  เขต1   รักษาราชการแทนผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน  เขต 1    มอบหน่วยตรวจสอบภายใน,กลุ่มกฎหมายและคดี,กลุ่มพัฒนาบุคลากรและกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  นำโดยนางปรียาภา  คำนุ่น  นักทรัพยการบุคคลชำนาญการพิเศษปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา   รับชมรายการพุธเช้าข่าวโรงเรียนและรายการพุธเช้าข่าวสพฐ.ครั้งที่ 4/2562  เพื่อรับทราบนโยบายการจัดการศึกษาสู่การปฏิบัติและศึกษาโรงเรียนที่นำนโยบายสู่การปฏิบัติประสบผลสำเร็จด้านการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ  เพื่อนำมาเป็นแนวทางในการพัฒนาการดำเนินงานของ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ต่อไป     ณ  ห้องประชุม  Conference   หน้าห้องผู้อำนวยการ     ++   +++ปิยะมาศ  คงแก้ว   ภาพ /ธีรธิดา   พรหมมาแบน   ข่าว+++

ธีรธิดา พรหมมาแบน