ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ รับโล่รางวัลลูกเสือดีเด่น

เมื่อวันที่  ๒๕ กันยายน  ๒๕๖๑  เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่โรงแรมไมด้า แกรนด์ ทวารวดี นครปฐมตำบลห้วยจระเข้ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม นายพิพัฒน์ พุ่มยี่สุ่น ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ได้เข้ารับโล่รางวัล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ด้านส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมลูกเสือดีเด่น จาก นายบุญรักษ์  ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน    โดยมอบให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมลูกเสือ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนานักเรียน ส่งผลทางด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์

นายพิพัฒน์ พุ่มยี่สุ่น ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ได้ให้ความสำคัญในการจัดกิจกรรมลูกเสือ จึงได้มอบนโยบายให้โรงเรียนในสังกัดจัดกิจกรรมนำลูกเสือเข้าสู่ห้องเรียน เพื่อทบทวนความรู้ความเข้าใจทักษะ กระบวนการทางลูกเสือ ให้ผู้เรียนตระหนักในความสำคัญของกิจกรรมลูกเสือ สามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน โดยการปลูกฝังและฝึกให้ผู้เรียนมีทักษะ มีวินัย ความซื่อสัตย์ และมีจิตอาสา