ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากร้อยเอ็ด

เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๒ โรงเรียนบ้านบุ-หนองเทา อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นำโดย นายบารมี ศรีทะลับ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนบ้านดู่น้อยประชาสรรค์ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยได้เข้าเยี่ยมชมกิจกรรมของโรงเรียนบ้านบุ-หนองเทา โครงการ School-BIRD ซึ่งเป็นโครงการที่ส่งเสริมและปฏิรูปด้านการศึกษา สร้างโรงเรียนในชุมชน ให้เป็นแหล่งพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต รวมทั้งเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  ชมแหล่งเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่ การปลูกผักสวนครัว มะนาว แก้วมังกร ฝรั่ง การเลี้ยงสัตว์ ฯลฯ เพื่อโครงการอาหารกลางวันและรับฟังการบรรยายการดำเนินโครงการของโรงเรียนบ้านบุ-หนองเทา