สพป.ลำพูน เขต 2 ยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์

ดร.ธนาดุลย์ แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนรูู้ด้านการอ่าน การเขียน การวิเคราะห์ของผู้เรียน ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-4 (รอบที่ 1) เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2562 เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษาและครูในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 11 โรงเรียนได้สะท้อนถึงสภาพปัญหา สาเหตุ และความต้องการของแต่ละโรงเรียน เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถในการยกระดับคุณภาพการศึกษา พร้อมทั้งมีการจัดหาสื่อมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างหมาะสม โดยจะได้มีการนิเทศติดตามจากทีมวิทยากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปางอย่างต่อเนื่อง