นายสุริยะ ใจวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 พร้อมบุคลากรในสำนักงานร่วมกิจกรรม “Big Cleaning Day”

เวลา 14.00 น. วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 นายสุริยะ ใจวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 พร้อมบุคลากรในสำนักงานร่วมกิจกรรม “Big Cleaning Day” เพื่อช่วยกันทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์ ซึ่งนอกจากจะได้ความสะอาดเรียบร้อยและยังเป็นการส่งเสริมการทำงานเป็นทีม ให้บุคลากรตระหนักถึงการสะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะและสร้างนิสัย และปลูกฝังจิตสำนึกให้บุคลากรรักษาสภาพแวดล้อมที่ดี