สพม.39 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 1/2562

            นายสุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ประธานประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาประสิทธิภาพประสานการปฏิบัติราชการและบริหารการศึกษาระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ครั้งที่ 6/2562  เพื่อมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 บนพื้นฐานความร่วมมือระหว่างสำนักงานเขตกับสถานศึกษาและร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ        โดยมีการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับบุคลากรทางการศึกษา โครงการ “ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรทางการศึกษา” ประจำปี 2561 ,เกียรติบัตรการคัดเลือกวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ “สุดยอดนวัตกรรมระดับมัธยมศึกษาสู่การพัฒนา    ที่ยั่งยืน : Best Practice Awards 2018” และมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับผู้อำนวยการโรงเรียนที่ย้ายมาสังกัด สพม.39

 

 

ทั้งนี้ ผู้แทนกลุ่มบูรณาการ (หมู่-ดอก) จำนวน 5 กลุ่มที่ได้ไปปฏิบัติกิจกรรมตามหาช่วงเวลาที่ดีที่สุด ตามที่ได้รับมอบหมายครั้งที่ 3 สรุปผลการดำเนินกิจกรรมให้กับผู้บริหารสถานศึกษาในหมู่-ดอก ต่างๆ ให้ได้รับทราบและนำไปขับเคลื่อนบูรณาการด้านต่างๆ ที่เป็นนวัตกรรมใหม่ในการบริหารงานร่วมกัน ณ หอประชุมฟ้า-ชมพู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์