สพป.ระยอง เขต ๒ ลงพื้นที่นิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นายสุเทพ ศรบุญทอง มอบหมาย นายอภิชัย ธิณทัพ รอง ผอ.สพป.ระยอง เขต ๒ และคณะ ลงพื้นที่นิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ณ โรงเรียนวัดสมอโพรง โรงเรียนบ้านสองสลึง และโรงเรียนบ้านสองพี่น้อง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง เพื่อรับฟังการดำเนินการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนตามมาตรการความปลอดภัย พร้อมทั้งให้กำลังใจ ผู้บริหารและครูในการดูแลลูก ๆนักเรียนต่อไป