โรงเรียนบ้านลำทับ รับโล่รางวัลชนะเลิศระดับประเทศดีเยี่ยม EGAT Green Learning Awards 2020 โรงเรียนคาร์บอนต่ำ จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

////วันที่ 4  พฤศจิกายน  2564 ที่ห้องทำงานผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่  นายสพล  ชูทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ เป็นตัวแทนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  (กฟผ.) มอบโล่รางวัล EGAT Green Learning Awards 2020  จำนวน 2 รางวัล  ให้กับนางสาวอนัญลักษณ์  แจ้งวัง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลำทับ พร้อมคณะครู  ได้แก่ รางวัลชนะเลิศระดับประเทศดีเยี่ยม โรงเรียนคาร์บอนต่ำ (ลดใช้พลังงานไฟฟ้าที่โรงเรียน)  ระดับประถมศึกษา ประเภทจำนวนนักเรียนน้อยกว่า 1,500 คน สามารถลดก๊าซเรือนกระจกได้ 1,174.37 kgCO2O  และได้รับรางวัลระดับประเทศ  โรงเรียนคาร์บอนต่ำสู่ชุมชน (ลดใช้พลังงานไฟฟ้าที่บ้านนักเรียน) ระดับประถมศึกษา ประเภทจำนวนนักเรียนน้อยกว่า 1,500 คน สามารถลดก๊าซเรือนกระจกได้  5,695.72  kgCO2O
ทั้งนี้ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้ดำเนินโครงการห้องเรียนสีเขียว ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “โครงการความร่วมมือด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา (โครงการห้องเรียนสีเขียว)” ร่วมกับโรงเรียนในโครงการฯ จำนวน 484  โรงเรียนทั่วประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้โรงเรียนวางแผนการจัดการเรียนรู้และดำเนินกิจกรรมบูรณาการเชื่อมโยงองค์ความรู้ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้นักเรียน ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการมีองค์ความรู้ เกิดการปรับเปลี่ยนทัศนคติ และมีพฤติกรรมที่ดีในการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้โครงการห้องเรียนสีเขียว เช่น กิจกรรมโรงเรียนสีเขียว  อาคารเบอร์ 5 ในสถานศึกษา โรงเรียนคาร์บอนต่ำ (ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าที่โรงเรียน) โรงเรียนคาร์ต่ำสู่ชุมชน (ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าที่บ้านนักเรียน)