ผอ.เขต ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ COVID-19

นายฉลาด สาโยธา ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ พร้อมด้วย นายมานพ คงเสนา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ คณะศึกษานิเทศก์ ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา๒๕๖๔  

เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นายฉลาด สาโยธา ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑  พร้อมด้วย นายมานพ คงเสนา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นางจุติมาพร เชียงกา  นางมณีรัตน์ เถื่อนแก้ว นางนวลอนงค์ ชูใส และนางสาวธัญญ์รวี พงศ์ธรภูริวัฒน์ ศึกษานิเทศก์ประจำกลุ่มโรงเรียน ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา๒๕๖๔ ณ โรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยา อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ จากการตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ พบว่าโรงเรียนได้ปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

โรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยา อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล-ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น มีนายประสงค์ เหลาฉลาด เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น ๒๐๘ คน    ดังนี้ ระดับอนุบาล จำนวน ๖๒ คน แบ่งเป็น ๓ ห้องเรียน ระดับประถมศึกษา จำนวน ๙๐ คน แบ่งเป็น ๖ ห้องเรียน และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน ๕๖ คน แบ่งเป็น ๓ ห้องเรียน มีครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวนทั้งสิ้น ๑๕ คน เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน จำนวน ๑ คน ครูประจำการ จำนวน ๑๐ คน ครูผู้ช่วย จำนวน๒ คน และลูกจ้างชั่วคราว จำนวน ๒ คน ชุมชนเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนมี ๔ หมู่บ้าน คือ หมู่ ๔ , ๕ , ๗ , ๙