สพป.เลย เขต ๒ ติดตามโรงเรียนนำร่องโครงการห้องเรียนคุณภาพสู่โรงเรียนคุณภาพ

วันพฤหัสบดีที่  ๒๔  มกราคม  ๒๕๖๒  เวลา  ๐๙.๐๐ น.  ณ โรงเรียนบ้านวังสะพุง   นายพลชัย  ชุมปัญญา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒  และศึกษานิเทศก์ ได้ติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนนำร่องโครงการห้องเรียนคุณภาพสู่โรงเรียนคุณภาพของโรงเรียนบ้านวังสะพุง ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ ได้พิจารณาคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนนำร่องในการดำเนินงานเพื่อเป็นต้นแบบแก่โรงเรียนอื่น ๆ ในอำเภอวังสะพุง โดยมีกระบวนการถอดบทเรียน เพื่อที่จะมาค้นหาผลการปฏิบัติงานที่ดีเยี่ยมเกี่ยวกับการพัฒนาห้องเรียนคุณภาพสู่โรงเรียนคุณภาพตามองค์ประกอบและตัวชี้วัดที่กำหนด  ความเป็นเอกลักษณ์ของโรงเรียน  ศึกษาการบริหารจัดการของโรงเรียนว่าดำเนินการเป็นอย่างไรในการนำไปสู่ห้องเรียนคุณภาพสู่โรงเรียนคุณภาพ   การอ่านออกเขียนได้  การจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน   มีการสร้างงานวิจัย  การออกแบบชั้นเรียน  การจัดมุมสื่อในชั้นเรียน   มีการบรรยาย  ซักถามตามตัวชี้วัด  ให้ข้อเสนอแนะ  เยี่ยมห้องเรียนทุกระดับทุกห้อง   โดยผู้อำนวยการสำนักงานเขตฯ ได้เน้นย้ำว่าหัวใจสำคัญที่จะดำเนินงานห้องเรียนคุณภาพสู่โรงเรียนคุณได้ประสบผลสำเร็จในเบื้องต้นนั่นก็คือ กิจกรรม ๕ ส.  การทำหน้างานของตนเองให้ดีที่สุดทั้งผู้บริหารและครู  โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียน  รองผู้อำนวยการโรงเรียน  ครูผู้เกี่ยวข้อง  เข้าร่วมให้ข้อมูลตามองค์ประกอบตัวชี้วัดที่กำหนด