สพป.กระบี่ เดินหน้าประชุมปฏิบัติการผู้รับผิดชอบงานเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียน เตรียมความพร้อมรับการประเมินเป็นสถานศึกษาพอเพียง จำนวน 33 โรงเรียน เพื่อครบ 100%

นางปิยวรรณ  ตันติธนอมร ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2562 ที่ห้องประชุมเหลืองกระบี่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ได้ประชุมปฏิบัติการครูผู้สอนและครูผู้รับผิดชอบงานเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนที่ยังไม่ได้รับการประเมินเป็นสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) จำนวน 33 โรงเรียน เตรียมรับการประเมินให้เป็นสถานศึกษาพอเพียงของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ครบ 100%  โดยได้รับความอนุเคราะห์จากนายเฉลิม  เรืองทองเมือง ผู้เชี่ยวชาญด้านการขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภาคการศึกษา นายเรวัติ  มะสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยเสียด และนางไลลา  บุญเทียม ครู โรงเรียนบ้านคลองยาง  ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้
ทั้งนี้ การดำเนินงานสถานศึกษาพอเพียง เป็นนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ที่ต้องการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สู่สถานศึกษาในทุกระดับ เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรด้านการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สามารถนำหลักคิด หลักปฏิบัติ มาบูรณาการในการบริหารจัดการการเรียนการสอน ตลอดจนประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ก่อให้เกิดความตระหนักและฝังรากลึกภายในตนเอง และผู้อื่นอย่างยั่งยืนตลอดไป โดยเริ่มดำเนินการขยายผล “สถานศึกษาพอเพียง” มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550  ปัจจุบันสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ มีสถานศึกษาในสังกัด จำนวน 208 โรงเรียน ได้รับการประเมินเป็นสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) ไปแล้วจำนวน 175 โรงเรียน และยังไม่ผ่านการประเมิน 33 โรงเรียน จึงเดินหน้าประชุมปฏิบัติการครูผู้สอน และผู้รับผิดชอบเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับการประเมิน เพื่อเป็นสถานศึกษาพอเพียงครบ 100% ต่อไป