ร่วมประชุมการนำเข้าข้อมูลผ่านระบบ eMENSCR

<<<วันพุธ ที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2564 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 นำโดยนายวิชาญ เหล่าจันทร์อัน รองผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 และบุคลากรที่เกี่ยวข้องร่วมรับฟังการรายงานผลการดำเนินงานโครงการผ่านระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ eMENSCR เพื่อให้การใช้งบประมาณที่ได้รับจัดสรรเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ถูกต้องตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 3 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 +ปิยะมาศ คงแก้ว ภาพข่าว +ธีรธิดา พรหมมาแบน รายงาน ++

ธีรธิดา พรหมมาแบน