สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ประชุมคณะกรรมการประเมินนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานฯ (ระดับจังหวัด)

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564  สพป.ชัยภูมิ เขต 1 (ศูนย์ประสานงานการประเมินนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน  ประจำปีการศึกษา 2564 (ระดับจังหวัด) จัดประชุมคณะกรรมการประเมินนักเรียนและสถานศึกษา         เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาข้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2564 (ระดับจังหวัด) ณ  ห้องประชุม 2  โดยมี ส.ต.ท.จรัญ  ชูชื่น   รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เป็นประธานการประชุมฯ   เพื่อเตรียมความพร้อม วางแผนการดำเนินงาน  ประเมินคัดเลือกฯ  ให้เป็นไปด้วยความบริสุทธิ์  ยุติธรรม   เพื่อเป็นตัวแทนระดับจังหวัด เข้ารับการคัดเลือกในระดับกลุ่มจังหวัด ที่ 11 เพื่อรับรางวัลพระราชทาน  ประจำปีการศึกษา 2564  ต่อไป  ซึ่งกำหนดปฏิทินการออกประเมินคัดเลือกนักเรียน  ในวันที่ 15-19 พฤศจิกายน 2564 และสถานศึกษา  ในวันที่ 17-19 พฤศจิกายน 2564 นี้