สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการ “อารยเกษตรสืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวพระราชดำริ เศรษฐกิจพอเพียงด้วย “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง” ผ่านโปรแกรม Google meet

วันที่ 9  พฤศจิกายน 2564  เวลา 13.00 น.  ส.ต.ท.จรัญ  ชูชื่น รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  เปิดการประชุม เชิงปฏิบัติการโครงการ “อารยเกษตรสืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวพระราชดำริ เศรษฐกิจพอเพียงด้วย “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง”  ผ่านระบบการประชุมทางไกล โปรแกรม Google meet  เพื่อสร้างเครือข่ายการทำงานด้วยอุดมการณ์คุณธรรม สร้างความเข้มแข็งให้ผู้อำนวยการสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาในการพัฒนาโรงเรียนตามโครงการอารยเกษตรฯ  ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ ประกอบด้วย ผู้อำนวยการโรงเรียนโครงการอารยเกษตรฯ 2 โรงเรียน และโรงเรียนจิดอาสาคู่ขนานโครงการอารยเกษตรฯ 4 โรงเรียน รวม 6 โรงเรียน ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากทีมกสิกรรมธรรมชาติจังหวัดชัยภูมิ 

ศิริรัตน์ หาญเวช