โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม จ.เชียงใหม่ รับการตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2/2564

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 นายสำเร็จ ไกรพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ได้รับการตรวจเยี่ยม การจัดการเรียนการสอนรูปแบบ On-site ภาคเรียนที่ 2/2564 และการบริหารจัดการภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) จาก นางปริศนา วรรณารักษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ และคณะ ในการนี้ นางปริศนา วรรณารักษ์ ได้กล่าวสร้างขวัญกำลังใจและส่งความห่วงใยให้กับคณะครู บุคลากรโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ร่วมฝ่าวิกฤตไปด้วยกัน เพื่อสร้างความมั่นใจแก่นักเรียน ผู้ปกครอง และการจัดการเรียนการสอน On-site ภายใต้มาตรการป้องกันโรคโคโรนา2019 ณ โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
Maerimwittayakom Schoo has inspected on 2nd semester, the year 2021.On November 10, 2021. Mr. Samrej Kraiphan, the director of Maerimwittayakom School with the executive, the teachers, and students have inspected school open on 2nd semester, the year 2021 for teaching and learning management under the coronavirus disease starting 2019 situation from Ms.Prissana Wannarak, the deputy director ofThe Secondary Educational Service Area Office Chiang Mai and team. On this occasion, Ms.Prissana Wannarak has encouraged the teachers to make ensure for the students and parents under the coronavirus disease starting 2019 situation at Maerimwittayakom.
ภาพ/ข่าว:โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม