ร.ร.วัฒโนทัยพายัพ จ.เชียงใหม่ เปิดบ้านวิชาการ “Wattanothai Open House 2018”

วันที่ 25 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น.นายเฉิดพันธุ์ ไชยเพ็ญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เป็นประธานในพิธีเปิดบ้านวิชาการ “Wattanothai Open House 2018” โดยมีนายฐิตติณัฐ ศักดิ์ธนานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ กล่าวรายงาน ที่ หอประชุมวัฒโนทัยพายัพ 84 ปี โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ

นายเฉิดพันธุ์ ไชยเพ็ญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 กล่าวว่า กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ “WP Open House 2018” “วัฒโนทัยก้าวไกล ร่วมใจพัฒนาวิชาการ และงานอาชีพสู่สากล” ในครั้งนี้ ซึ่งนับว่าเป็นสิ่งดีที่งาม การที่ทางโรงเรียนได้จัดให้มีโครงการนี้ขึ้นเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเรียนรู้จากประสบการณ์การปฏิบัติจริง ฝึกการนำองค์ความรู้ความสามารถไปใช้เพื่อพัฒนาตนเองด้านวิชาการและวิชาชีพ อีกทั้งเป็นการประสานความร่วมมือระหว่างชุมชนกับโรงเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียนสู่ศตวรรษที่ 21 และสู่สากล

นายฐิตติณัฐ ศักดิ์ธนานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ กล่าวว่า การจัดงานเปิดบ้านวิชาการ ”WP Open House 2018” “วัฒโนทัยก้าวไกล ร่วมใจพัฒนาวิชาการ และงานอาชีพสู่สากล” ครั้งนี้เพื่อสนองนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเรื่องการจัดการปรับกระบวนการเรียนรู้ให้รองรับทักษะในศตวรรษที่ 21 และเป็นพื้นฐานการเข้าสู่การเตรียมสมรรถนะและความถนัดทางสาขาวิชาอาชีพ เพื่อนำไปสู่การตัดสินใจในการศึกษาต่อสู่เป้าหมายที่จะประกอบอาชีพของผู้เรียนต่อไป ซึ่งการจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาผู้เรียนโดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียน ได้แสดงศักยภาพของตนเองอย่างเต็ม ความสามารถและเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน และพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษาอีกทั้งเพื่อเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างชุมชนและโรงเรียน โดยโรงเรียนได้เผยแพร่ผลงานการจัดการศึกษาของโรงเรียนสู่ชุมชน

การจัดงานครั้งนี้ ประกอบด้วย กิจกรรม“ ย่อโลกด้วยภาษา น้อมนำศาสตร์พระราชา” เป็นกิจกรรมของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย, กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่าง ประเทศที่ 1 และ ต่างประเทศที่ 2, กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา, งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน, กิจกรรม” ล้ำหน้าวิทยาการและงานศิลป์” เป็นกิจกรรมของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์,กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์, งานสะเต็มศึกษา, งานห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์, กลุ่มสาระศิลปะ, กิจกรรมอี-สปอร์ต, หุ่นยนต์, และคอสเพล, กิจกรรม ”สืบสานงานอาชีพ” ของกลุ่มสาระการงานอาชีพ, ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 4, กิจกรรม ”ชุมชนร่วมพัฒนาสู่โลกกว้าง” เป็นกิจกรรมของกลุ่มพัฒนาผู้เรียน งานแนะแนว โดยบูรณาการสื่อสารผสมนิทรรศการเพื่อการศึกษาต่อ และอาชีพจากหน่วยงานภายนอกอีกด้วย

ภาพ/ข่าว : หนังสือพิมพ์เชียงใหม่นิวส์