สพป.นราธิวาส เขต 3 ร่วมประกาศเจตนารมณ์ การลด คัดแยก ขยะมูลฝอย

>>>>>>วันที่ 25 มกราคม 2562 เวลา 8:00 น. นายณัทกร แก้วประชุม รอง ผอ.สพป.สงขลา เขต 2 ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วยนายดนัย เส้งสีแดง รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 และบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่ฯ ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติ เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
>>>>>>ในการนี้ นายณัทกร แก้วประชุม ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ได้นำบุคลการสำนักงานเขตพื้นที่ฯ ร่วมประกาศเจตนารมณ์ การลด คัดแยก ขยะมูลฝอย ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบโครงการ “ทำดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม” โครงการรณรงค์กิจกรรมเพื่อลดปริมาณการใช้พลาสติกในหน่วยงานและสถานศึกษา และได้มอบนโยบายให้กระทรวงศึกษาธิการได้นำสู่การปฏิบัติ สร้างจิตสำนึก ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ ให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพตามเป้าหมายมาตรการลด และคัดแยกขยะ ในหน่วยงานอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน