สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมเตรียมความพร้อมการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๒

เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒ ที่ห้องประชุมเลี้ยงผ่องพันธุ์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นายพิพัฒน์  พุ่มยี่สุ่น ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมคณะกรรมการการรับนักเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต ๑ เพื่อเตรียมความพร้อมการรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่องนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนสังกัด สพฐ.      ให้ดำเนินการรับนักเรียนเป็นไปตามประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย กำหนดแนวทาง มาตรการ พร้อมทั้งรณรงค์ให้เด็กที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับได้เข้าเรียนการศึกษาภาคบังคับครบทุกคน กำกับติดตามให้การรับนักเรียนเป็นไปด้วยความโปร่งใส ยุติธรรมและตรวจสอบได้

ผู้ร่วมประชุมประกอบด้วย นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นางสุดาพร หงษ์นครปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาระดับอนุบาลในสังกัด ๔ อำเภอ ดังนี้ นายชาญชัย ไชยพิศ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ , นายประหยัด วรงค์  ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ , นายยุทธศิลป์  สุดหอม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลชำนิ อำเภอชำนิ และนายสิทธิพงศ์ จารุทรัพย์สดใส ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่าน