สพม.34 ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2562

วันที่ 25 มกราคม 2562 เวลา 13.30 น. นายเฉิดพันธุ์ ไชยเพ็ญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการโรงเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 เพื่อพิจารณาและขอความเห็นชอบประเด็นดังต่อไปนี้
1. พิจารณาแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562
2.พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการรับนักเรียน สัดส่วนการรับนักเรียน และวิธีการคัดเลือกนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดแม่ฮ่องสอน ปีการศึกษา 2562
3. กำหนดมาตรการป้องกัน ป้องปราม ที่จะไม่ให้เกิดเด็กฝากและการรับเงินเพื่อแลกเปลี่ยนการรับนักเรียนเข้าเรียน รวมทั้งการรับนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษที่ต้องมีเหตุผลอธิบายต่อสาธารณชนได้
4. แก้ปัญหาเรื่องการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2562 ภายในเขตพื้นที่การศึกษา และรายงานผลการดำเนินงานให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทราบ ภายใน 15 วัน
ภาพ/ข่าว : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา