สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ อบรมเชิงปฏิบัติการ Active Learning กระบวนการคิดเชิงคำนวณสนับสนุนการสอน Coding

เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๒ ที่หอประชุมพิมานพรหม สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นางสโรชินี โอชโร รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ Active Learning กระบวนการคิดเชิงคำนวณเพื่อสนับสนุนการสอน Coding กับกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม และคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภูมิศาสตร์แนวใหม่ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมีครูที่เข้ารับการอบรม จำนวนทั้งสิ้น ๔๔๐ คน เป็นครูที่สอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ , ๔ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ศึกษานิเทศก์ จำนวน ๑๖ คน  คณะวิทยากรจากสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) ได้แก่  ดร.ปพนวัจน์ ลภัสภิญโญโชค , ดร.ณัชพล กาฬภักดี และอาจารย์ นฤชล บุญมา

วัตถุประสงค์ในการจัดอบรม เพื่อให้ครูมีความรู้ ความเข้าใจวิธีการเขียนโปรแกรม (Coding) ที่ถูกต้อง       และสามารถออกแบบการจัดการเรียนรู้ในเรื่องการเขียนโปรแกรม กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมที่มีคุณภาพตามเป้าหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ สร้างความตระหนักและเห็นความสำคัญของการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์และกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมที่นำมาใช้แก้ปัญหาและพัฒนางาน พัฒนาผู้เรียนตามเป้าหมายของหลักสูตรในศตวรรษที่ ๒๑

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมกับ สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)  และบริษัทสวัสดีเอ็ดดูเคชั่นเซ็นเตอร์ ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและผู้เรียนในยุคไทยแลนด์ ๔.๐ ให้มีคุณภาพ โดยมุ่งพัฒนาครูผู้สอนให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ ด้วยการส่งเสริมประสบการณ์บูรณาการ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning เพื่อการประกันคุณภาพ เน้นการสร้างองค์ความรู้ ความเข้าใจ ที่ตรงตามมาตรฐาน ตัวชี้วัด และสภาพที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ครูผู้สอนสามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้ แบบ Active Learning ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนามนุษย์ที่สมบูรณ์