สพป.เลย เขต ๒ ประชุมชี้แจงคณะกรรมการดำเนินการการจัดสอบโอเน็ต ปีการศึกษา 2561

วันศุกร์-วันอาทิตย์ที่ ๒๕-๒๗  มกราคม  ๒๕๖๒  เวลา  ๐๙.๐๐ -๑๖.๓๐ น.  ณ  ห้องประชุม ๒ อาคารรวมใจ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย  เขต ๒ ได้จัดให้มีการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ในการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) โดยมีนายพลชัย  ชุมปัญญา   ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒   เป็นประธานในการประชุม เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจแนวปฏิบัติแก่คณะกรรมการประจำศูนย์สอบ คณะกรรมการประจำสนามสอบ กรรมการคุมสอบ คณะกรรมการประสานงาน ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  ปีการศึกษา ๒๕๖๑  เพื่อให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่มีความเข้าใจในกระบวนการขั้นตอน สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างราบรื่นมีประสิทธิภาพเป็นไปตามกระบวนการขั้นตอนและแนวปฏิบัติตามที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กำหนด ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ จัดสนามสอบตามกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา ๒๐ กลุ่ม  โดย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตฯ ได้เน้นย่ำในเรื่องของการปฏิบัติให้ดำเนินการด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง เพราะในวันสอบ สำนักทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ หรือ สทศ. ได้ส่งนักศึกษาเข้าสังเกตการณ์ทุกสนามสอบ รวมถึงสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย ก็เข้าร่วมสังเกตการณ์ในวันสอบด้วยเช่นกัน