สพม.34 สอบคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิก

วันเสาร์ที่ 26 มกราคม 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ดำเนินการสอบคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งที่ 16 (16th IJSO) และการสอบคัดเลือกผู้แทนไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ครั้งที่ 13 (13th IESO) ให้แก่นักเรียน จำนวน 204 คน ณ สนามสอบโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

การสอบคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งที่ 16 (16th IJSO) ดำเนินการสอบวิชาคณิศาสตร์ เวลา 08.30 น. – 10.00 น. วิชาฟิสิกส์ เวลา 10.01 – 11.40 น. วิชาเคมี เวลา 13.00 น. – 14.30 น. วิชาชีววิทยา 14.40 น. – 16.10 น.
การสอบคัดเลือกผู้แทนไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ครั้งที่ 13 (13th IESO) ดำเนินการสอบวิชาวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ เวลา 09.00 น. – 12.00 น.
ในการนี้ เวลา 08.00 น. นายพิษณุ พินิจ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันฯ กล่าวว่า ด้วยมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) โดยมีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นองค์ประธานมูลนิธิ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้มอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ดำเนินการสอบคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันวิทยาศาสตร์ระหว่างประเทศ จากจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดแม่ฮ่องสอน อย่างต่อเนื่องทุกปี ทั้งนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกผู้แทนแห่งประเทศไทย โดยขอให้คณะกรรมการทุกฝ่ายปฏิบัติหน้าที่ด้วยความถูกต้อง บริสุทธิ์ ยุติธรรม ปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ.2544 และพ.ศ. 2552
พร้อมนี้ นางเสาวนีย์ เรือนแก้ว นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ได้ชี้แจงรายละเอียดขั้นตอนการสอบแข่งขันฯ ให้แก่ คณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันฯ เพื่อรับทราบแนวปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
เวลา 08.30 น. นายพิษณุ พินิจ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พร้อมด้วย นายอุทัย ขัติวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย เยี่ยมสนามสอบแข่งขันฯ
โอกาสนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ขอขอบคุณ ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย ที่ให้ความอนุเคราะห์บุคลากรและสถานที่ในการสอบแข่งขันฯ