สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมชี้แจงการจัดสอบ O-NET ปีการศึกษา ๒๕๖๑

เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่หอประชุมพิมานพรหม สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นางสโรชนี    โอชโร รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการจัดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับชาติ (O-NET) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ เพื่อประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจในการจัดสอบให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ซึ่งถือเป็นกลไกสำคัญอย่างยิ่งของการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งจะเป็นการทดสอบความรู้ความคิดของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ จะดำเนินการจัดสอบ ๒๔ สนามสอบ ประกอบด้วย  อำเภอเมืองบุรีรัมย์และโรงเรียนเอกชน จำนวน ๑๒ สนามสอบ อำเภอลำปลายมาศ  จำนวน ๘ สนามสอบอำเภอชำนิ และอำเภอบ้านด่าน จำนวน ๔ สนามสอบ ดำเนินการสอบใน ๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ดังนี้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ เพื่อนำผลที่ได้ไปใช้ปรับปรุงการเรียนการสอน และนำไปใช้เป็นองค์ประกอบหนึ่งในการจบการศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑