สพป.ชัยภูมิ เขต 1    ประชุมชี้แจงตัวแทนศูนย์สอบ  O-NET   ปีการศึกษา 2561

นายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ  เขต 1   เป็นประธานการประชุมชี้แจงตัวแทนศูนย์สอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้น ป. 6 และ ชั้น ม. 3   ปีการศึกษา 2561  ในวันที่ 28  มกราคม 2562  ณ  ห้องประชุม 1      และนางสาวสาวิกา  จักรบุตร  หัวหน้ากลุ่มงานวัดและประเมินผลการจัดการศึกษา   ร่วมชี้แจงฯ  เพื่อให้ตัวแทนศูนย์สอบฯ  ซึ่งมีหน้าที่เป็นผู้ดูแลความเรียบร้อยภายในสนามสอบและทำหน้าที่ในการรับ-ส่งแบบทดสอบและกระดาษคำตอบ  สามารถปฏิบัติงานได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพเป็นไปตามขั้นตอนและแนวปฏิบัติตามที่ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) กำหนด  ซึ่งสนามสอบฯ   ระดับ ชั้น ป.6  /23 สนามสอบ/สอบวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562  และชั้น ม. 3 /14 สนามสอบ /สอบวันที่   2-3 กุมภาพันธ์ 2562 นี้